Opiskelu opistossa

Opiskelijat opiskelevat valitsemiensa opintopolkujen mukaisia opintoja. Kaikille kuuluvia oppiaineita ovat uskonto ja yhteisötaidot. Jokaisen alaikäisen opiskelijan on myös opiskeltava joko opintopolun sisällä tai valinnaisaineena vähintään yhdessä jaksossa englantia, viestintää ja matematiikkaa.

Opintopolkujen sisältöjen lisäksi opistossa voi opiskella valinnaisaineita. Valinnaisaineina jokaisella on mahdollisuus suorittaa lukion kursseja, korottaa peruskoulun arvosanoja ja opiskella kädentaitoja ja taideopintoja, vaikka ei olisi valinnut niitä opintopolukseen. Valinnaisaineina on mahdollista opiskella esimerkiksi musiikkia, vammaistyötä ja liikuntaa.

Opistossa on paljon erilaisia tapahtumia, teemaviikkoja ja -päiviä, jolloin oppiminen tapahtuu tekemisen ja toiminnan kautta. Opintojen ohella opisto tarjoaa monelle turvallisen mahdollisuuden itsenäistymiseen, hyvät puitteet sosiaalisen kasvamiseen ja paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia.

Opintopolut

ERITYISOPINNOT

Erityisoppijalle opisto tarjoaa hienon mahdollisuuden sosiaalisten, tiedollisten ja arki­elämässä tarpeellisten taitojen kehittämiseen. Erityisopintojen polulla opitaan kuvallista ja suullista ilmaisua. Oppiaineina ovat mm. uskonto, kuvataide, kotitalous, tekstiilityö, tekninen työ, musiikki ja liikunta.

Erityisoppijan opintoja voidaan suunnitella myös niin, että opiskelija opiskelee soveltuvin osin muiden polkujen ja valinnaisaineiden opintoja. Vapaa-ajalla opistolla voi harrastaa monipuolisesti esimerkiksi liikuntaa ja musiikkia.

Erityisoppijan opintojen tavoitteena on antaa yhteiskunnassa tarvittavia elämäntaitoja. Opinnot valmentavat selviytymään mahdollisimman itsenäisesti elämässä eteen tulevista tilanteista ja työtehtävistä. Opistovuosi antaa valmiuksia ammatillisiin opintoihin ja itsenäisempään asumiseen. Tärkeää on myös opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittäminen.

Kuvaus: Opinnoissa keskitytään arkielämässä tarvittavien taitojen kehittämiseen. Tuetaan itsenäistymistä ja sosiaalisia taitoja.

Valintakriteeri: Soveltuvuuden arviointi, joka tehdään koulutuskokeilun pohjalta. Opiskelijapaikkoja 8. Hakijan tulee käydä tutustumassa kevätlukukaudella 2019 opiston erityislinjan opintoihin ja kartoittamassa mahdollisia erityistarpeita asumiseen ja opiskeluun liittyen. Koulutuskokeilusta sovitaan erityisohjaaja Maija-Leena Toljamon kanssa (maija-leena.toljamo@rakro.fi).

Kenelle: Itsenäistä elämää aloittelevalle. Arkielämän taidoissa tukea ja ohjausta tarvitsevalle. Sosiaalista elämää ja vuorovaikutusta nuorten kanssa kaipaavalle.

KOTITALOUS

Kuvaus: Kotitalouden opintopolulla keskitytään taitoihin, joita kaikki tarvitsevat elämässään. Valmistetaan ruokaa ja leivonnaisia sekä perinteisin että uusin ohjein. Opiskelijat saavat suunnitella ja toteuttaa omia aterioitaan. Opitaan kodin puhtaanapitoa ja pyykkihuoltoa. Oppimisen ja tekemisen ilo on tärkeimpiä kotitalouden opintopolun tavoitteita.

Valintakriteerit: Opiskelijapaikkoja 16, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein. Puolet opiskelijoista valitaan kotitalouden viimeisimmän arvosanan sekä motivoituneisuuden ja harrastuneisuuden perusteella. Toinen puoli valitaan harrastuneisuuden ja motivoituneisuuden perusteella.

Kenelle: Sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä maukkaan, monipuolisen ja vaihtelevan ruoanvalmistuksen ja leivonnan osaajiksi

KUVATAIDE

Kuvaus: Opintojen tavoitteena on kuvallisen ilmaisutaidon kehittäminen ja visuaaliseen kulttuuriin perehtyminen. Mahdollisuus suorittaa lukion kuvataidekurssit KU1 ja KU2 yhdellä lisätunnilla/ viikko.

Valintakriteerit: Pohjakoulutus, peruskoulun tai lukion viimeisimmän todistuksen paras kuvataiteen arvosana sekä 3 näytetyötä. Kuvataidepolulle haluavat lähettävät kolme hyvälaatuista kuvaa tekemästään piirustuksesta, maalauksesta, muovailutyöstä tms. hakulomakkeen täytön yhteydessä osoitteeseen www.opintopolku.fi. Opiskelijapaikkoja 18, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein. Täysi-ikäisten opiskelijoiden suositellaan hakevan jo kevään hakuaikana. Kolme opiskelupaikkaa on varattu kesällä hakeville täysiikäisille.

Kenelle: Kuvailmaisusta ja -viestinnästä, muotoilusta ja arkkitehtuurista kiinnostuneelle.

Lukio-opinnot

Kuvaus: Lukion opintoja suoritetaan vähintään kuusi kurssia. Mahdollisuus suorittaa jopa 9 lukion kurssia. Tarjolla on englannin, ruotsin, matematiikan, äidinkielen, fysiikan, kuvataiteen, uskonnon ja psykologian kursseja.

Valintakriteerit: Peruskoulun viimeisimmän todistuksen lukuaineiden arvosanojen keskiarvo. Opiskelijapaikkoja 22, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.

Kenelle: Lukioon aikovalle ja peruskoulussa hyvin pärjänneelle.

PERUSKOULUOPINNOT

Kuvaus: Opintopolulla opiskellaan englantia, matematiikkaa ja yhteiskunnassa ja kansalaisena toimista. Tavoitteena on englannin kielen, matemaattisten taitojen ja opiskelijan opiskelu- ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen. Opintopolulla on mahdollisuus korottaa englannin ja matematiikan peruskoulun arvosanoja.

Valintakriteerit: Peruskoulun viimeisemmän todistuksen englannin ja/tai matematiikan arvosanojen korottamistarve sekä hakijan muut opiskelutarpeet, jotka hakija perustelee vastaamalla hakulomakkeen kysymyksiin. Opiskelijapaikkoja 16, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.

Kenelle: Englannissa ja matematiikassa peruskoulun arvosanojen korotusta tarvitsevalle.

KÄSITYÖ/ TEKNINEN TYÖ

Kuvaus: Opinnot painottuvat tekniseen työhön. Opiskelija valmistaa työpajassa opiston aikana työn tai useampia töitä mieltymyksensä ja taitojensa mukaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia kovia materiaaleja.

Valintakriteerit: Puolet opiskelijoista valitaan käsityön viimeisimmän arvosanan sekä motivoituneisuuden ja harrastuneisuuden perusteella. Toinen puoli valitaan harrastuneisuuden ja motivoituneisuuden perusteella. Opiskelijapaikkoja 14, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.

KÄSITYÖ/ TEKSTIILITYÖ

Kuvaus: Opiskelija suunnittelee ja valmistaa useita eri tuotteita pehmeistä materiaaleista omien mieltymystensä ja taitojensa mukaan. Opinnoissa kehitetään kädentaitoja ompelun, kudonnan, kankaan pinnankuvioinnin ja lankatöiden parissa. Käsillä tekemisen ilo ja yhdessä oppiminen vapaassa ilmapiirissä on yksi käsityön opintopolun tavoitteita.

Valintakriteerit: Puolet opiskelijoista valitaan peruskoulun viimeisimmän todistuksen parhaan käsityön arvosanan perusteella. Toinen puoli valitaan harrastuneisuuden ja motivoituneisuuden perusteella. Opiskelijapaikkoja 12, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.

Kenelle: Sinulle, joka haluat vahvistaa kädentaitojasi pehmeiden materiaalien parissa ja työskennellä projektiluontoisesti omien oppimistavoitteidesi mukaan.

VIESTINTÄ

Kuvaus: Opinnoissa keskitytään suulliseen, kirjalliseen ja sähköiseen viestintään. Erilaiset mediasisällöt, kuten radiotyöt, ovat keskeinen osa opintoja. Viestinnän opintopolulla on mahdollisuus suorittaa kaksi lukion äidinkielen kurssia: Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) sekä Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7).

Valintakriteerit: Pohjakoulutus sekä viimeisen koulutodistuksen äidinkielen ja viestinnän arvosanat. Opiskelijapaikkoja 14, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein. Täysi-ikäisten suositellaan hakevan jo kevään hakuaikana. Kolme opiskelupaikkaa on varattu kesällä hakeville täysi-ikäisille. Ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat viestinnän opintopolulla ja sisältyvät opiskelijamäärään.

Kenelle: Viestintätaitojen ja esiintymisvarmuuden kehittämisestä kiinnostuneelle. Sopii kaikenikäisille opiskelijoille pohjakoulutuksesta riippumatta.

2. opintopolut

ERÄTAIDOT

Kuvaus: Opinnoissa painottuu luonnon virkistys- ja hyötykäyttö. Oppiaineina ovat mm. erätaitojen perusopinnot, retkeilytaidot, luontorakentelu, selviytymistaidot ja vastuu luonnosta. Opintoihin kuuluu paljon luonnossa liikkumista.

Kenelle: Metsästyksestä ja kalastuksesta kiinnostuneelle. Sopii sekä pitkälle edenneelle harrastajalle tai vasta asiasta innostuneelle aloittelijalle. Metsästyskortti katsotaan eduksi hakijalle.

LUONTOTAIDOT

Kuvaus: Opinnoissa painottuu luonnon virkistys- ja hyötykäyttö. Oppiaineina ovat mm. luontotaitojen perusopinnot, retkeilytaidot, luontorakentelu, vastuu luonnosta ja selviytymistaidot. Opintoihin kuuluu paljon luonnossa liikkumista.

Kenelle: Luonnossa liikkumisesta, sen hyötykäytöstä ja ympäristön tilasta kiinnostuneelle. Sopii sekä luonnon kauneutta ihailevalle että sen hyötykäyttöä suunnittelevalle

TYÖELÄMÄTAIDOT

Kuvaus: Haluatko oppia tunnistamaan omia vahvuuksiasi ja hyödyntämään niitä ammatinvalinnassa ja tulevaisuuden opinnoissa? Työelämätaidoissa keskitytään työelämässä tärkeiden taitojen, kuten asenteen, oma-aloitteisuuden ja aktiivisuuden sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Opiskelijan tietotaitoja vahvistetaan käytännön opetusmenetelmien kautta. NY Oma talous – avaimet työelämään -valmennuksen avulla opiskelijaa kannustetaan pohtimaan omia mielenkiinnon kohteitaan, työelämän perusvalmiuksia sekä oman taloutensa hallintaa.

Kenelle: Omaa alaa ja ammatinvalintaa pohtivalle. Työelämätaidoissa vahvistusta tarvitsevalle.

YRITTÄJYYS

Kuvaus: Opinnoissa painottuvat yritystoiminnassa tärkeät taidot. Opintoihin kuuluu oman NY-yrityksen perustaminen. Opinnoista iso osa on
oman yrityksen toiminnan pyörittämistä. Oppiaineina on mm. markkinointia, kannattavuuslaskentaa ja business-englantia.

Kenelle: Yrittäjäksi aikovalle ja yrittäjyydestä kiinnostuneelle. Vastuulliselle ja rohkeasti asioihin tarttuvalle.

ELÄMÄNTAIDOT

Vuoden aikana opiskelija osallistuu monenlaisiin ohjattuihin ja elämäntaitoja kartuttaviin toimintoihin. Elämäntaitojen opintokokonaisuus sisältää tietoja, taitoja ja asenteita, joita opiskelija tarvitsee kehittyäkseen läpi elämän. Elämäntaidot antavat valmiuksia tuleviin opintoihin, ja niiden avulla opiskelija pystyy täydentämään osaamistaan sekä toimimaan yhteiskunnassa ja opistoelämän erilaisissa tilanteissa.

YHTEISÖTAIDOT

Opistossa eletään tiiviissä yhteisössä. Yhteisössä jokainen jäsen on tärkeä, ja jokaisella on omat tehtävänsä. Opistoyhteisössä pyritään löytämään jokaiselle tehtäviä, joissa voi kokea onnistumisia ja oppia uutta.

Yhteisötaitojen tunneilla valmistaudutaan yhteisiin tapahtumiin ja projekteihin, joita lukuvuoden aikana toteutetaan. Yhteisötaidoissa voi painottaa sellaista, missä kokee olevansa hyvä tai sellaista, missä haluaisi oppia uutta.

Yhteisötaidot ovat tärkeitä myös opiston jälkeen. Jokainen ihminen kuuluu elämänsä aikana erilaisiin yhteisöihin. On hienoa kokea yhdessä tekemisen ja onnistumisen merkitys.

Yhteisötaitoja opiskellaan kolme oppituntia kahden viikon jaksossa, lisäksi opistossa on kaikille yhteisiä tunteja. Yhteisötaitojen ryhmä valitaan opistovuoden ensimmäisellä viikolla.

VALINNAISAINEET

Opistossa on mahdollista opiskella monia erilaisia valinnaisaineita oman mieltymyksen mukaan. Valinnaisaineet valitaan ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Alustavia valintoja kysytään jo hakulomakkeessa.

Valinnaisaineina voi opiskella opintoja, joita on tarjolla myös opintopolkujen vaihtoehdoissa. Joissakin valinnaisaineissa annetaan etusija sellaisille opiskelijoille, jotka eivät opiskele niitä opintopolkujen opinnoissa. Tällainen on esimerkiksi kotitalous. Jos opiskelee kotitaloutta omana polkunaan tai teknisen työn/ tekstiilityön opintopoluissa, ei välttämättä pysty osallistumaan enää kotitalouden valinnaiskursseille.

Comments are closed.