Opintopolut

Opiskelijavalinnat ja opiskelu ovat uudistuneet

Ranuan kristillisen kansanopiston opetus on uudistunut vuoden 2018 syksyllä. Aiempi linjamuotoinen opetus on vaihtunut opintopolkuihin. Jokainen opiskelija valitsee kaksi opintopolkua, joihin sisältyviä aineita hän opiskelee läpi vuoden. .

Ensim­mäiseksi opintopoluksi on tarjolla erityisopintojen, kotitalouden, kuvataiteen, käsityön/ teknisen työn, käsityön/ tekstiilityön, lukio-opintojen, peruskouluopintojen ja viestinnän opintokokonaisuudet.  Toiseksi opintopoluksi on tarjolla erätaidot, luontotaidot, käsityö/ tekninen työ, käsi­työ/ tekstiilityö, työelämätaidot ja yrittäjyys.

ERITYISOPINTOJEN POLKU

Erityisoppijalle opisto tarjoaa hienon mahdollisuuden sosiaalisten, tiedollisten ja arki­elämässä tarpeellisten taitojen kehittämiseen. Erityisopintojen polulla opitaan kuvallista ja suullista ilmaisua. Oppiaineina ovat mm. uskonto, kuvataide, kotitalous, tekstiilityö, tekninen työ, musiikki ja liikunta.

Erityisoppijan opintoja voidaan suunnitella myös niin, että opiskelija opiskelee soveltuvin osin muiden polkujen ja valinnaisaineiden opintoja. Vapaa-ajalla opistolla voi harrastaa monipuolisesti esimerkiksi liikuntaa ja musiikkia.

Erityisoppijan opintojen tavoitteena on antaa yhteiskunnassa tarvittavia elämäntaitoja. Opinnot valmentavat selviytymään mahdollisimman itsenäisesti elämässä eteen tulevista tilanteista ja työtehtävistä. Opistovuosi antaa valmiuksia ammatillisiin opintoihin ja itsenäisempään asumiseen. Tärkeää on myös opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittäminen.

Kuvaus: Opinnoissa keskitytään arkielämässä tarvittavien taitojen kehittämiseen. Tuetaan itsenäistymistä ja sosiaalisia taitoja.

Valintakriteeri: Soveltuvuuden arviointi, joka tehdään koulutuskokeilun pohjalta. Opiskelijapaikkoja 8. Hakijan tulee käydä tutustumassa kevätlukukaudella 2019 opiston erityislinjan opintoihin ja kartoittamassa mahdollisia erityistarpeita asumiseen ja opiskeluun liittyen. Koulutuskokeilusta sovitaan erityisohjaaja Maija-Leena Toljamon kanssa (maija-leena.toljamo@rakro.fi).

Kenelle: Itsenäistä elämää aloittelevalle. Arkielämän taidoissa tukea ja ohjausta tarvitsevalle. Sosiaalista elämää ja vuorovaikutusta nuorten kanssa kaipaavalle.

KOTITALOUS

Kuvaus: Kotitalouden opintopolulla keskitytään taitoihin, joita kaikki tarvitsevat elämässään. Valmistetaan ruokaa ja leivonnaisia sekä perinteisin että uusin ohjein. Opiskelijat saavat suunnitella ja toteuttaa omia aterioitaan. Opitaan kodin puhtaanapitoa ja pyykkihuoltoa. Oppimisen ja tekemisen ilo on tärkeimpiä kotitalouden opintopolun tavoitteita.

Valintakriteerit: Opiskelijapaikkoja 16, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein. Puolet opiskelijoista valitaan kotitalouden viimeisimmän arvosanan sekä motivoituneisuuden ja harrastuneisuuden perusteella. Toinen puoli valitaan harrastuneisuuden ja motivoituneisuuden perusteella

Kenelle: Sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä maukkaan, monipuolisen ja
vaihtelevan ruoanvalmistuksen ja leivonnan osaajiksi.

KUVATAIDE

Kuvaus: Opintojen tavoitteena on kuvallisen ilmaisutaidon kehittäminen ja visuaaliseen kulttuuriin perehtyminen. Mahdollisuus suorittaa lukion kuvataidekurssit KU1 ja KU2 yhdellä lisätunnilla/ viikko.

Valintakriteerit: Pohjakoulutus, peruskoulun tai lukion viimeisimmän todistuksen paras kuvataiteen arvosana sekä 3 näytetyötä. Kuvataidepolulle haluavat lähettävät kolme hyvälaatuista kuvaa tekemästään piirustuksesta,
maalauksesta, muovailutyöstä tms. osoitteeseen kuvataide@rakro.fi. Opiskelijapaikkoja 18, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein. Täysi-ikäisten opiskelijoiden suositellaan hakevan jo kevään hakuaikana. Kolme opiskelupaikkaa on varattu kesällä hakeville täysi-ikäisille.

Kenelle: Kuvailmaisusta ja -viestinnästä, muotoilusta ja arkkitehtuurista kiinnostuneelle.

LUKIO-OPINNOT

Kuvaus: Lukion opintoja suoritetaan vähintään kuusi kurssia. Mahdollisuus suorittaa jopa 12 lukion kurssia. Tarjolla on englannin, ruotsin, matematiikan, äidinkielen, fysiikan, kuvataiteen, uskonnon ja psykologian kursseja.

Valintakriteerit: Peruskoulun viimeisimmän todistuksen lukuaineiden arvosanojen keskiarvo. Opiskelijapaikkoja 22, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.

Kenelle: Lukioon aikovalle ja peruskoulussa hyvin pärjänneelle.

PERUSKOULUOPINNOT

Kuvaus: Erityinen painotus peruskoulun englannin, ruotsin ja matematiikan
opinnoissa. Opiskellaan rauhallisessa tahdissa edellä mainittuja aineita. Tavoitteena on korottaa peruskoulun arvosanoja ja vahvistaa pohjaa tuleviin opintoihin.

Valintakriteerit: Peruskoulun viimeisemmän todistuksen englannin, ruotsin ja matematiikan arvosanojen korottamistarve sekä hakijan muut opiskelutarpeet, jotka hakija perustelee vastaamalla hakulomakkeen kysymyksiin. Opiskelijapaikkoja 16, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.

Kenelle: Kielissä ja matematiikassa peruskoulun arvosanojen korotusta tarvitsevalle.

KÄSITYÖ/ TEKNINEN TYÖ

Kuvaus: Opinnot painottuvat tekniseen työhön. Opiskelija valmistaa työpajassa opiston aikana työn tai useampia töitä mieltymyksensä ja taitojensa mukaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia kovia materiaaleja.

Valintakriteerit: Puolet opiskelijoista valitaan käsityön viimeisimmän arvosanan sekä motivoituneisuuden ja harrastuneisuuden perusteella. Toinen puoli valitaan harrastuneisuuden ja motivoituneisuuden perusteella. Opiskelijapaikkoja 14, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.

Kenelle: Käsillä tekemisestä innostuneelle, puu- ja metallityöstä kiinnostuneelle.

KÄSITYÖ/ TEKSTIILITYÖ

Kuvaus: Opiskelija suunnittelee ja valmistaa useita eri tuotteita pehmeistä materiaaleista omien mieltymystensä ja taitojensa mukaan. Opinnoissa kehitetään kädentaitoja ompelun, kudonnan, pintakuvioinnin ja lankatöiden parissa. Käsillä tekemisen ilo ja yhdessä oppiminen vapaassa ilmapiirissä on yksi käsityön opintopolun tavoitteita.

Valintakriteerit: Puolet opiskelijoista valitaan käsityön viimeisimmän arvosanan sekä motivoituneisuuden ja harrastuneisuuden perusteella. Toinen puoli valitaan harrastuneisuuden ja motivoituneisuuden perusteella. Opiskelijapaikkoja 12, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein.

Kenelle: Sinulle, joka haluat vahvistaa kädentaitojasi pehmeiden materiaalien parissa ja työskennellä projektiluontoisesti omien oppimistavoitteidesi mukaan.

VIESTINTÄ

Kuvaus: Opinnoissa keskitytään suulliseen, kirjalliseen ja sähköiseen viestintään. Erilaiset mediasisällöt, niiden arviointi ja tuottaminen, ovat keskeinen osa opintoja. Viestinnän opintopolulla on mahdollisuus suorittaa kaksi lukion äidinkielen kurssia: Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) sekä Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7).

Valintakriteerit: Pohjakoulutus sekä viimeisen koulutodistuksen äidinkielen ja viestinnän arvosanat. Opiskelijapaikkoja 14, joista neljä voidaan täyttää erityisperustein. Täysi-ikäisten suositellaan hakevan jo kevään hakuaikana. Kolme opiskelupaikkaa on varattu kesällä hakeville täysi-ikäisille. Ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat viestinnän opintopolulla ja sisältyvät opiskelijamäärään.

Kenelle: Viestintätaitojen ja esiintymisvarmuuden kehittämisestä kiinnostuneelle. Sopii kaikenikäisille opiskelijoille pohjakoulutuksesta riippumatta.

ERÄTAIDOT

Kuvaus: Opinnoissa painottuu luonnon virkistys- ja hyötykäyttö. Oppiaineina
ovat mm. erätaitojen perusopinnot, selviytymistaidot sekä luonto- ja elämysliikunta. Opintoihin kuuluu paljon luonnossa liikkumista.

Kenelle: Metsästyksestä ja kalastuksesta kiinnostuneelle. Sopii sekä pitkälle edenneelle harrastajalle tai vasta asiasta innostuneelle aloittelijalle.

LUONTOTAIDOT

Kuvaus: Opinnoissa painottuu luonnon virkistys- ja hyötykäyttö. Oppiaineina ovat mm. luonto- ja elämysliikunta, luontotaidot, metsänhoito sekä ympäristökasvatus. Opintoihin kuuluu paljon luonnossa liikkumista.

Kenelle: Luonnossa liikkumisesta, sen hyötykäytöstä ja ympäristön tilasta
kiinnostuneelle. Sopii sekä luonnon kauneutta ihailevalle että sen hyötykäyttöä suunnittelevalle.

TYÖELÄMÄTAIDOT

Kuvaus: Haluatko oppia tunnistamaan omia vahvuuksia ja hyödyntämään niitä ammatinvalinnassa ja tulevaisuuden opinnoissa?  Työelämätaidoissa keskitytään työelämässä tärkeiden taitojen, kuten asenteen, oma-aloitteisuuden ja aktiivisuuden sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Opiskelijan tietotaitoja vahvistetaan käytännön opetusmenetelmien kautta. NY Oma talous -avaimet työelämään -valmennuksen avulla opiskelijaa kannustetaan pohtimaan omia mielenkiinnon kohteitaan, työelämän perusvalmiuksia sekä omaa talouden hallintaa.

Kenelle: Omaa alaa ja ammatinvalintaa pohtivalle. Työelämätaidoissa vahvistusta tarvitsevalle.

YRITTÄJYYS

Kuvaus: Opinnoissa painottuvat yritystoiminnassa tärkeät taidot. Opintoihin kuuluu oman NY-yrityksen perustaminen. Opinnoista iso osa on
oman yrityksen toiminnan pyörittämistä. Oppiaineina on mm. markkinointia, kannattavuuslaskentaa ja business-englantia.

Kenelle: Yrittäjäksi aikovalle ja yrittäjyydestä kiinnostuneelle. Vastuulliselle ja rohkeasti asioihin tarttuvalle.

Comments are closed.